อริยวินัย : “ธัมมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา”

ธัมมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา

คำขอขมาโทษ

พีธีขมาหลายคน

ผู้ขอ        เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต. (3 หน)

ผู้รับ        อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง.

ผู้ขอ        ขะมามะ ภันเต.

พิีธีขมาคนเดียว

ผู้ขอ        เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปราธัง ขะมะถะั เม ภันเต. (3 หน)

ผู้่รับ        อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง.

ผู้ขอ        ขะมามิ ภันเต.

คำตอบรับผู้มาขอขมา (พุทธพจน์ พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ 7/369/180)

“ยะโต จะ โข ตะวัง อาวุโส อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกะโรสิ ตันเต มะยัง ปะฏิคคัณหามะ วุทธิ เหสา อาวุโส อะริยัสสะ วินะเย โย อัจจะยัง อัจจะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกะโรติ อายะติง สังวะรัง อาปัชชะติ”.

เมื่อใดท่านเห็นโทษ โดยความเป็นโทษ แล้วทำคืนตามธรรม เมื่อนั้นเรารับโทษนั้นของท่าน เพราะผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วทำคืนตามธรรม ถึงความสำรวมต่อไป ข้อนั้น เป็นความเจริญในอริยวินัย.

คำสัตตาหะกะระณียะ

“สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ ตัสมา มะยา คันตัพพัง อิมัสมิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.”

Advertisements

Written by tipitakastudies

19 January 2008 at 4:54 pm

%d bloggers like this: